De gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en omgevingsveiligheid en blijft het bevoegd gezag. De vergunninghouder legt inhoudelijk verantwoording af aan de gemeente ofwel het bevoegd gezag.

20200924 werkendemensen

Risicoanalyse en borgingsplan

De vergunningshouder doet dit middels de risicobeoordeling voor de aanvang van de bouw en het dossier 'bevoegd gezag' tijdens en bij de afronding van het bouwtraject. De risicobeoordeling kan door de gemeente worden gebruikt om vooraf inhoud en richting te geven. De gemeente heeft hierin handhavende taak van waarnemen, beoordelen en interveniëren. De gemeente kan, als zij daarvoor in specifieke gevallen aanleiding ziet, tijdens de bouw informatiemomenten en stopmomenten aan de vergunninghouder opleggen. Dit is mogelijk op basis van de risicoanalyse en het bijbehorende borgingsplan.

Proefprojecten om ervaring op te doen met Wkb

Gemeenten kunnen samen met aannemer/architect, kwaliteitsborger en waar mogelijk opdrachtgever zogeheten proefprojecten uitvoeren. Op deze wijze kan er ervaring opgedaan worden met de Wkb. Tijdens deze proefprojecten doen alle partijen waardevolle praktijkervaring op en worden mogelijke knelpunten in het stelsel zichtbaar. Deze knelpunten worden door de VNG verzameld en gedeeld met het ministerie van BZK en andere betrokken partijen.

Het is belangrijk om nu al te starten met proefprojecten en bestuurlijke kaders vast te stellen waarbinnen de proefprojecten worden uitgevoerd. Tot de invoering van de wet streven wordt erna gestreefd dat 10% van de eenvoudigere bouwprojecten als proefproject wordt uitgevoerd.

Naast het uitvoeren van proefprojecten heeft de invoering van de Wkb een bredere impact op de gemeentelijke organisatie. Zo spelen er vraagstukken rond het heffen van:

  • Leges/belastingen
  • Inhoud van het dossier bevoegd gezag
  • Opleiding en scholing van medewerkers VTH
  • Aanschaffen van softwarepakketten en;
  • Zijn er raakvlakken met de Omgevingswet.

Bron: VNG

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl