Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Minister Ollongren (BZK) hoopt dat gelijktijdig ook de nieuwe Wet Kwaliteitsborging ingaat. Dit nadat zij met de gemeenten in principe een akkoord heeft gesloten.

wet kwaliteitsborg

In dit principe akkoord met de gemeenten zijn een aantal zaken opgenomen: een heldere toelichting op de verdere uitwerking van de rol van de gemeenten als bevoegd gezag in het nieuwe stelsel en een nadere uitwerking van de informatiepositie van gemeenten. Daardoor is helder hoe ze hun handhavende bevoegdheden kunnen uitoefenen. De inwerkingtreding is erin opgenomen, die voorzien is gelijktijdig met de Omgevingswet, per 1 januari 2021. Verder staat erin dat er voldoende vertrouwen dient te zijn dat het stelsel leidt tot betere bouwkwaliteit tegen aanvaardbare kosten en de voorwaarde dat proefprojecten laten zien dat er geen knelpunten zijn. Ten slotte is erin opgenomen dat de gemeenten door de minister worden ondersteund bij hun implementatiewerkzaamheden. Dat gaat zowel over kennis als over financiële ondersteuning. De minister hoopt binnen afzienbare tijd op een definitief bestuursakkoord.

Een van de doelstellingen van de minister is werken aan de verbetering van de bouwkwaliteit en de bouwveiligheid. “Mensen, eigenaren, gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat een bouwwerk voldoet aan de kwaliteitseisen en dat het veilig in gebruik kan worden genomen. Dat is nu belangrijk en dat wordt des te belangrijker gezien de opgave qua bouwproductie, verduurzaming et cetera. Die bouwkwaliteit en die bouwveiligheid moeten ook dan centraal staan” aldus de minister.

Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging betoogt de kwaliteit in de bouw te verbeteren. Het introduceert een nieuw stelsel van kwaliteitsborging met deskundige en onafhankelijke controleurs, die onder publiek toezicht opereren. Het plan stuitte echter op bezwaren van de Eerste Kamer, waardoor de invoering van de wet moest worden uitgesteld. Zo hadden ook regeringspartijen vragen over de rol van de gemeente als handhaver.

Het bouwtoezicht is in het nieuws naar aanleiding van een onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over problemen met gevelplaten, afbrekende balkons en instortende parkeergarages. De minister hoopt dat er met de maatregelen straks een situatie ontstaat waarin sprake is van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen marktpartijen en bevoegd gezag, en waarin er meer verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit komt te liggen bij de partijen die het bouwwerk daadwerkelijk realiseren.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl